Rålamb, Åke

Rålamb, Åke. 1651-1718

En lijten hand-book utaf adelig öfning, at bruka uti många tilfällen, …

1.1 Stockholm 1690: (Joh. Georg Eberdt,),1690. A12-O12P8 ;12:o. DuR sp. 0810:05 Collijn

Adelig öfnings trettonde tom.

1.1  Stockholm 1690 : (kongl. booktryckiarens sahl. Niclas Wankijffs tryckerij,),[1690]. [9], 2-211, [13] s., [7] vikta pl.-bl. ;4:o. [S. 5 rubr.:] … Oeconomia ….  DuR 12 sp. 0810:03 Collijn. Hebbe I:10. Hushåld och Åkerbruuk, eller Oeconomia (sid. 1-116), Läke-Book, för Hästar, Booskap, sampt andre stora och små Creatur (sid. 117-211).

Adelig öfningz fiortonde tom, medh behörige kopparstycken.

1.1  Stockholm 1690 : (kongl. booktryckiarens sahl. Niclas Wankijffs tryckerij,),1690. (5) 2-146 (eg. 148) (20) s. :ill. (15 kopparstick) ;4:o. 10 kopparst [S. 5 rubr.:] Horticultura eller Trägårdz rätta bruuk här uthi Swärige; Att kooka och tillreda allehanda slagz rätter. DuR 13. sp. 0810:04 Collijn. Hebbe I:10.  Förutom en direkt kokbok omfattar denna del även handledning i trädgårdsskötsel.

Utaf adelig öfning een handbook, som lärer huru een adelsman rätt kan låta bruka een kiökz-gård och alla handgrep till at rätt såå plantera alt hwad där uti hörer, sampt ett memorial för en trägård-mästare huru han alla salater och många slags grönkåhl uhr kökz-gården sampt af willa fälltet skal weta at hemptad

1.1 Stockholm :1694(tr. uti kongl. booktryckerijet, hoos sal. Wankijfs änckia, 1694.) (3) 1-37 s. ;8:o. DuR 14 sp. 0810:07 Collijn, Hebbe I:1294. En förkortad upplaga av trettonde tom 1690 men berör endast i ringa del anrättningen av grönsaker.

Utaf adelig öfningh Een liten handbook, som gifwer fullkomlig underrättelse huru en adelsman kan låta i sitt kök allahanda slags kiött, fugell och fisk på åtskillige maneer kokas och tilredas … : på Bängt Höks egen bekostnad, och finnes hos honom til kiöps för 1/2 carolin.

1.1 Stockholm 1695 : (J. Billingsleys efterlåtne änckia,),1695. (3) 4-48 s. ;8:o. DuR 15 sp. 0810:08Collijn

En liten och kort hand-bok, vtaf Adelig öfning, at bruka vti många tilfällen, som är en stor hielpreda i åtskillige måhl, hwars innehåld på andre blad förmäles, med kongl. maj:tz nådiga privilegio, doch nu å nyo med öfwerstens änckie : frus samtyckie tryckt./(Åke Rålamb.) Stockholm, vplagd med egen bekostnad af Joh. Laur. Horrn, kongl. ant. arch. boktr. anno 1729.

1.1 Stockholm,1729 : (Horrn) [264] s. ;24:o(12). DuR 17

1.2 Stockholm,1734 : (Horrn) [264] s. ;24:o(12).

1.3  En liten och kårt hand-bok, utaf Adelig öfning, at bruka wid många tilfällen, til stor hielpreda i åtskillige måhl, hwars innehåld på andre blad förmäles,/(Åke Rålamb) med kongl. maj:tz allernådigste förnyade privilegio, Stockholm, å : nyo uplagd och tryckt hos Lars Salvius. 1747. Stockholm,1747 : (Salvius) [264] s. ;24:o(12).

1.4  Stockholm,1751 : (Salvius) [264] s. ;24:o(12).

1.4B ev upplaga 1756 enligt DuR 17  ej Libris

1.5  å nyo uplagd och förbättrad./(Åke Rålamb.) Wästerås, tryckt hos Joh. L. Horrn, : kongl. consist. och gymn. boktr. år 1757. Västerås, 1757 : (Horrn) [262] s. ;24:o(12).

1.6  En liten och kårt hand-bok, utaf Adelig öfning, at bruka wid många tilfällen til stor hjälpreda i åtskilliga mål, hwars innehåll på andra sidan förmäles. =Anon.= Med kgl. maj:s allern. privil. å nyo uplagd, tilökt och förbättrad. Stockholm, : på direct. Lars Salvii kostnad, 1760. Stockholm,1760 : (Salvius) [288] s. ;24:o(12).

1.7  En liten och kårt hand-bok, utaf adelig öfning, at bruka wid många tilfällen til stor hjälpreda i åtskilliga mål, hwars innehåll på andra sidan förmäles. =Anon.= Med kgl. maj:s allern. privil. å nyo uplagd, tilökt och förbättrad. Stockholm, : på direct. Lars Salvii kostnad, 1769. Stockholm,1769 : (Salvius) [288] s. ;24:o(12).

1.7B en upplaga stockholm 1773 enligt Lüdecke  enligt DuR 17  ej Libris

1.8  En liten och kårt hand-bok, utaf Adelig öfning, at bruka wid många tilfällen til stor hjälpreda i åtskilliga mål, hwars innehåll på andra sidan förmäles. =Anon.= Med kgl. maj:ts allern. privil. å nyo uplagd, tilökt och förbättrad. Stockholm, : tryckt i framl. direct. Lars Salvii tryckerie, på sterbhusets kostnad, 1775. Stockholm,1775 : (Salvius) [288] s. ;24:o(12).

1.9  En liten och kårt hand-bok, utaf Adelig öfning, at bruka wid många tilfällen til stor hjelpreda i åtskilliga mål, hwars innehåll på andra sidan förmäles. =Anon.= Med kgl. maj:ts allern. privil. å nyo uplagd, tilökt och förbättrad. Stockholm, : tryckt hos Joh. G. Lange, 1777. Stockholm,1777 : (Lange) [288] s. ;24:o(12)

1.10  En liten och kort hand-bok, utaf Adelig öfning, at bruka wid många tilfällen, til stor hjelpreda i åtskilliga mål. Hwars innehåll på andra bladet förmäles. Å nyo uplagd och förbättrad./(Åke Rålamb.) Westerås, tryckt hos Johan L. Horrn, : på desz bekostnad. År 1786. Västerås,1786 : (Horrn) [262] s. ;24:o(12).

1.11  En liten och kårt hand-bok, utaf Adelig öfning, at bruka wid många tilfällen til stor hjelpreda i åtskilliga mål, hwars innehåll på andra sidan förmäles. =Anon.= Med kgl. maj:ts allern. privil. å nyo uplagd, tilökt och förbättrad. Stockholm, : tryckt hos Joh. G. Lange, 1787. Stockholm,1787 : (Lange) [288] s. ;24:o(12).

1.12  En liten och kårt hand-bok, utaf Adelig öfning, at bruka wid många tilfällen til stor hjelpreda i åtskilliga mål, hwars innehåll på andra sidan förmäles. =Anon.= Med kgl. maj:ts allern. privil. å nyo uplagd, tilökt och förbättrad. Stockholm, : tryckt i Langeska tryckeriet, 1800. Stockholm,1800 : (Lange) [288] s. ;24:o(12).

1.13  En liten och korrt hand-bok, utaf Adelig öfning, at bruka wid många tilfällen, til stor hjelpreda i åtskilliga mål; hwars innehåll på andra bladet förmäles. Å nyo uplagd och förbättrad./[Åke Rålamb.] Westerås, Per Kraft, 1803. Västerås,1803 : (Kraft) [262] s. ;24:o(12).

1.14  En liten och korrt hand-bok, utaf Adelig öfning, att bruka wid många tillfällen, till stor hjelpreda i daglig handel. =Anon.= Örebro, 1824. Tryckt hos N.M. Lindh. Örebro, 1824. Tryckt hos N. M. Lindh. 1824 : (Lindh) [336] s. ;24:o(12).

1.15  En liten och korrt hand-bok, utaf Adelig öfning, att bruka wid många tillfällen, till stor hjelpreda i daglig handel. Andra upplagan. =Anon.= Örebro, 1827. Tryckt hos N.M. Lindh. Örebro,1827 : (Lindh) [336] s. ;24:o(12).

1.15B en upplaga västerås 1827 enligt DuR 17  ej Libris

1.15C upplaga Åbo 1827 enligt DuR 17  ej Libris

1.15D upplaga Åbo  1835 enligt DuR 17  ej Libris

1.15E upplaga Örebro 1835 enligt DuR 17  ej Libris

1.15F upplaga Örebro 1848 enligt DuR 17  ej Libris

1.16  En liten och korrt hand-bok utaf adelig öfning, att bruka wid många tillfällen, till stor hjelpreda i daglig handel. 5. uppl. Örebro :Lindh ,1854 390 s.

13:de . och 14:de om hushållning,
åkerbruk och trädgårdsskötsel, utkommo under åren
1690, 1691 och 1694, åtföljda af 90 planscher.

nordisk familjebok. 1916.

Åke Klasson RÅLAMB.,
friherre, encyklopediförfattare, f. l april 1651 på Länna (Uppland), d. 25 sept. 1718 i Stockholm, tjänade vid Lifgardet, där han 1711 fick öfverstes karaktär. Han är märkvärdig som författare till ett. slags encyklopedi, med titeln Adelig öfning, af hvilken dock blott 6 strödda delar, omfattande aritmetik, landtmäteri, snabbskrifningskonst, fortifikation, skeppsbyggen, ekonomi m. m., utkommo 1690-94, försedda med af förf. graverade kopparstick. Ett utdrag, som omfattar ränteberäkning m. m., har såsom En liten handbok af adelig öfning blifvit folkbok och upplefvat en mängd upplagor ända in på 1800-talet. En hans Deduction huru stora landt-togs gärden olagligen gått ifrån kronan utgafs tillsammans med en skrift af Ehrensteen 1709. Han har äfven upp getts vara författare till en hand-skrifven Vederläggning emot presterskapets i Stockholm predikan om skattepenningen 1693, hvilken skrift blef föremål för förbud. Flera samlingar af k. bref och förordningar rörande olika ämnen, utdragna af honom, finnas i handskrift i Rålambska samlingen i Kungl. biblioteket. En af R. upprättad ”Samblebook” öfver lagar, författningar m. m. (19 vol. folio jämte 7 vol. ”klav”) inköptes 1698 af staten för 6,000 dal. smt och förvaras nu i Riksarkivet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *