(Anon) Ny alamodisk åg mykket nyttig trenchier-bok 1696

Ny alamodisk åg mykket nyttig trenchier-bok, hwar uti tillfinnandes är huruledes man effter nu för tiden brukelige art åg maner, allahanda rätter ordenteligen uppå bordet sättia, zirligen sönderskiära samt wäl åg tillbörligen föreläggia, såsom åg uti god ordning åter aftaga skal : hwar wid åg äre bifogade 135. curieuse bord- åg lefwer-rijm jämte en colligerat åg utur många berömlige authoribus sammandragen konst- åg under-bok, samt en förbårgat skrif-konst hwaruti är till at lära huru allahanda naturlige approberade konster hwilka däm obekantom uti däsz præsenterande hel öfwernaturlige förekomma och för tråll-konster hålldne, dåck alle igenom särdeles skickelighet, wettenskap åg öfning förrättade warda, uti ett lustigt compagnie föreställas skole dät sama till rolighet åg behag. 1696

1.1  Stockholm, tryckt åg uplagt hoos Nathanael Goldenau i dätta under-år,1696 :  (Goldenau)  12:o(avl.) [04] , ii156 s.; träsnittstitelbl., [1] pl.  Träsnittstit.:= ”En ny” formerat trenchier-book, vnderwiisandes: allehanda slags spijs på bordet ordenteligen att sättia, zijrligen föreskiära, mannerligen föreläggia sampt rätt af taffeln åter-hämpta. Stockholm vpplagdt och try”ckt hoos Nathanael Goldenau 1696.”. Träsnittet från 1. uppl. 1696 (ej i Collin) detsamma i samtliga upplagor, fr.o.m. 3. uppl. med firman bortskuren och ersatt med den nya i typtryck. Ill. Titeln tryckt i rött och svart, över uppslag (s. 3-4). 3. uppl., se =En mycket nyttig och förbättrad trenchier-bok,= 1725. saknas i Collijn men ett ex finns i Uppsala UB.

1.2  Andra gången uplagdt och förbättrad.  Stockholm, tryckt hoos Nathanael Goldenau. Åhr 1702. 1702 : (Goldenau)  [04] , ii156 s.; träsnittstitelbl., [1] pl.ill.12:o(avl.)

http://www.nsb.norrkoping.se/finspongssamlingen/trenchier-bok.pdf

1.3  Tredie gången uplagd och förbättrad. Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiq. arch. boktr. anno 1725.  Stockholm,1725 : (Horrn)  12:o(avl.) [04] , ii156 s.; träsnittstitelbl., [1] pl.

1.4  Fjerde gången uplagd och förbättrad. Stockholm, trykt hos Lars Salvius, kongl. antiq. arch. boktr. anno 1745. Stockholm,1745 : (Salvius)  12:o(avl.) [04] , ii156 s.; träsnittstitelbl., [1] pl.  Ill. Titeln tryckt i rött och svart, över uppslag (s. 3- 4). =Träsnittets impressum:= ”Stockholm, vplagt af Lars Salvius, kongl. antiq. arch. boktr. åhr 1745.”. Betr. träsnittet se 2. uppl., =Ny alamodisk åg mycket nyttig trenchier-bok,=

1.5  Fjerde gången uplagd och förbättrad. Wästerås, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. gymn. och consist. boktr. 1759. Västerås,1759 : (Horrn)  12:o(avl.) [04] , ii156 s.; träsnittstitelbl., [1] pl.  Pris:= ”1 daler 16 öre kopp:mt” obunden. =Imprim.:= Oelreich. Titeln tryckt i rött och svart, över uppslag (s. 3-4). =Träsnittets impressum:= ”Wästerås, uplagd af Joh. Laur. Horrn, kongl. gymn. och consist. boktr. 1759.”. Betr. träsnittet se 2. uppl., =Ny alamodisk åg mycket nyttig trenchier-bok,= 1702.

1.6  femte gången uplagd och förbättrad. Wästerås, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. gymn. och consist. boktr. 1766. Västerås,1766 : (Horrn) 12:o(avl.) [04] , ii156 s.; träsnittstitelbl., [1] pl.  Pris:= ”1 daler 16 öre kopp:mt” obunden. =Imprim.:= Oelreich. Titeln tryckt i rött och svart, över uppslag (s. 3-4). =Träsnittets impressum:= ”Wästerås, uplagd af Joh. Laur. Horrn, kongl. gymn. och consist. boktr. 1766.”. Betr. träsnittet se 2. uppl., =Ny alamodisk åg mycket nyttig trenchier-bok,= 1702.

http://rara.ub.umu.se/bookview/BookViewServlet/ipac/admin/BookViewLoader.jsp?method=getIpacBook&BookId=356

1.7  fjerde gången uplagd och förbättrad. Wästerås, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. gymn. och consist. boktr. 1767. Västerås,1767 : (Horrn) 12:o(avl.) [04] , ii156 s.; träsnittstitelbl., [1] pl.  Pris:= ”1 daler 16 öre kopp:mt” obunden. =Imprim.:= Oelreich. Titeln tryckt i rött och svart, över uppslag (s. 3-4). =Träsnittets impressum:= ”Wästerås, uplagd af Joh. Laur. Horrn, kongl. gymn. och consist. boktr. 1767.”. Betr. träsnittet se 2. uppl., =Ny alamodisk åg mycket nyttig trenchier-bok,= 1702.

1.8.  upplaga Stockholm 1796 enligt Vilgon, DuR 16 ej i libris

Boken är delvis baserad på Andreas Kletts Neues Trenchier-Buchlein från 1659.
Förutom olika beskrivningar på hur man skär upp kött, fisk, vilt och frukt omfattar arbetet även en avdelning om ”trolleri” (Konst-och Under-Bok) s. 93-145 och om ”Förborgad Skrif-Konst” s. 146-154. Bl.a. är en Laterna Magica avbildad på s. 154. Detta är den äldsta svenska boken som beskriver trolleritrick.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *