Colerus, Johan

Colerus, Johan. 1566-1639

M. Joh. Coleri Oeconomia, thet är, Hushåldz vnderwiijsning / för 40. åhr sedan förswänskat, … af Isaaco Erici, pastore Stenbyense i Östergötland … Del 1.

1.1  Stockholm, 1683, tryckt af Niclas Wankijff, Kongl. Booktr. med egen bekostnad, åhr 16831683 [7], 2-394, [26] s. ;4:o. DuR 11. sp. 0175:01 Collijn  Hebbe, I:9

1.2  M. Joh. Coleri Oeconomia, thet är Huuszholdz underwijszningz andra deel. Som handlar om allehanda boskaps, nembl. fääboskaps, bis, fårs, getter och bockars, hundars, gäss och hönses, kalkoners, ankers, swijns och hästars, natur och skiötsel, och huru man them uti siukdommar kan hjelpa och curera / för 40. åhr sedan förswenskat, som och i många rum af andre authoribus, amplicerat och förbättrat, utaf Isaco Erici.  Del 2. Stockholm, 1686 tryckt af Nicolao Wankijf, Kongl. Booktr. med egen bekostnad, åhr 1686. [8] 1-396 [16] s. ;4:o. DuR 11. sp. 0175:03 Collijn  Hebbe, I:9

1.3  M. Joh. Coleri Oeconomia, thet är, Hushåldz vnderwiijsning, förswänskat, och i många rum utaf andra authoribus amplicerat och förbättrat af Isaaco Erici, pastore Stenbyense…Stockholm,1694 . tryckt uti Kongl. Booktryckerijet, hos sal. Wankijfz änckia och med hennes egen bekostnad, åhr 1694.1694 [7], 2-410, [22] s. ;4:o. DuR 11. sp. 0175:02 Collijn, Hebbe, I:9

Översatt av Isac Erici från Tyska. Översättaren ger också många hänvisningar till svenska förhållanden och erfarenheter.

[Föret. s. 6 undert. av sonen utg.:] Vpsala. octob. 1683. Samuel Stehn.

Hofberg:

Isaac Ericis bearbetning av Colerus’ bekanta Oeconomia, första upplagan utkommen 1683, andra upplagan 1694. Ericis bearbetning har emellertid skett redan på 1640-talet; jfr företalet samt särskilt sidorna 134 och 300, av vilka det framgår att dessa sidor nedskrivits 1642 resp. 1644

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *