Dahlman, Carl Eskilson

Dahlman, Carl Eskilson, d. 1761

1.1 Swenska red-dejan eller wälöfwada hushållerskan, huru den må skiöta och wårda den boskap och de foglar, som hon är answarig före; styra sina inne-syszlor, och draga omsorg för lin och hampa, kål och krydder. Dem af det hederwärda qwinnokönet til tienst, som sig om en sådan wetenskap i hushållningen bemöda. I stället för andra delen til herr Eric Salanders gårdsfogde instruction, vti möjeligaste korthet sammanfattad af K.D. Och med en bifogad tilökning eller en för alla menniskior : wäl inrättad sundhets- bok, til trycket befordrad. Med kongl. maij:ts allernådigsta privilegio. Stockholm och Upsala hos Gottfried Kiesewetter. 1743. 226, [ii11] , iii83 s. =(iii82/83 opag. annons).=

1.2 Swenska red-dejan eller wälöfwada hushållerskan, huru den må skjöta och wårda den boskap och de foglar, som hon är answarig före; styra sina inne-syszlor, och draga omsorg för lin och hampa, kål, och krydder. Dem af det hederwärda qwinno-könet til tjenst, som sig om en sådan wetenskap i hushållningen bemöda. I stället för andra delen til herr Eric Salanders gårds-fogde instruction, uti möjeligaste kårtthet sammanfattad af K.D. Och med en bifogad tilökning eller en för : alla menniskor wäl inrättad sundhets- bok. Til trycket befordrad. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1772. Wästerås,1772 (Wästerås :Horrn)  08, ii216, iii16, [iv12] , v84 s. =(s. 7-8 opag., s. iv83/84 opag. annons).= ;8:o.

Tillökningen:

Roman, Christian Gustafsson (1709-69) En för alla menniskio- r wäl inrättad sundhets-bok.  =Kustod s. 226:= ”En”; =s. ii1:= ”En för alla menniskior wäl inrättad sundhets-bok, om förhållandet af friska och siuka. Vtwisandes, huru de mästa förhålla sig illa vnder deras hälsa, och huru de kunde skicka sig bättre. Hwarwid tillika handlas, om lyckliga barnafödsler, barns vpfostring, om ammor, om spis, hwad, när, och huru mycket hwar och en menniskia äta skal, om drick, om tobak, snustobak, win, thee, caffe, chocolad, med mera. Jämwäl ock om de siukas diæt, om medicamenter och hus- medel &c. NB. Om wi söka förskaffa osz någon nytta af det, som vti denna lilla afhandling omröres, så lära wi ei vpsåteligen förkorta wårt lif, vtan med Guds hielp hinna til det mål, som osz af herranom förelagt är. Stockholm, hos Gottfried Kiesewetter.”. Sundhetsboken enl. KB förf. av C.G. Roman. Pagineringen av sundhetsboken börjar på versosida. =Ref.:= SBL.

=Pris:= ”Swenska reddejan och Sundhets-boken tilsammans, kostar 6 dal. kopp:mt”. Annonsen för Horrn samt för bokhandlarna Is. Phil. Lochner och D. Segerdahl i Stockholm, professor Lars Ol. Lefrén i Åbo, notarie Er. Vigelius i Uppsala och lektor El. Nibelius i Gävle. Sundhetsboken enl. KB förf. av C.G. Roman. =Ref.:= SBL.

Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, I:1495.  DuR 25.

Indelad i tre delar, varav den andra delen behandlar bl.a. brännvinsbränning, bakning, ättik- och ostberedning, brygd, ”att göra” korv, palt, pölsa, pressylta samt insyltning. i övriget endast lanthushållning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *