Weltzin, Carolina. 1754 – 1812

En bok som till stor del är ett sammandrag ur äldre svenska och utländska kokböcker med betoning på festmat. Boken blev så populär att en ny upplaga gavs ut redan 1805. Weltzin var för övrigt först med en kokbok om potatis: Anwisning til Potäters mångfaldiga begagnande 1802.

Biografi:

Berg.P.G. Swenska Qvinnor 1864:

Weltzin, Carolina, dotter af den namnkunnige, förföljde kyrkoherden och folktalaren A., C. Rutström, föddes d. 11 Sept. 1754. Hon gifte sig med sekreteraren och ombudsmannen vid Assistans-kontoret assessorn Peter Weltzin och blef enka 1787 samt dog 1812. Fru W. var en flitig författarinna och öfversättarinna af vittra, historiska och ekonomiska skrifter. Bland hennes arbeten uppräkna vi: ”Skaldestycken”, ”Om potäters begagnande”, ”Om fruntimmer-uppfostran”,
”Anvisning till tarflig matlagning”, ”Handbok om bränvinsbränning och distillering”, ”Ekonomisk handbok”
(detta är ett fel hos Berg, gavs ut av G schartau 1830-32) , m. fl.

Bibliografi:

1.1. Anwisning til potäters mångfaldiga begagnande såsom til mjöl, gryn, bröd, bränwin, puder, stärkelse, surdeg, ost, smör, twål, ljus, och en mängd af mera och mindre tarfliga rätter; äfwen til gödning för boskap. Af C. Weltzin. Stockholm, tryckt hos H.A. Nordström, 1802. På eget förlag. Stockholm : Nordström, 1802.  [02], 62 s.

1.2. 2:a upplagan.  På eget förlag. Stockholm : Nordström,, 1806 [02] , 62 s

1.2. 3:e upplagan.  På eget förlag. Stockholm : Nordström,, 1819 [04] , 48 s.

1.4. 4:e upplagan.  Stockholm, 1851.  [2], 48, [2] s.

2.1 Ny kokbok. Eller Anwisning till en myckenhet nu brukliga mat-rätters tillredande; jemte ett bihang innehållande kunskaper om hwarjehanda hushålls-rön. Af C. Weltzin. Stockholm, tryckt hos Henrik A. Nordström, 1804. På eget förlag. Stockholm, 1804.  [06] , 322 s

2.2.  På eget förlag. Stockholm, 1805. [06] , 322 s

2.3. På eget förlag. Stockholm, 1814. [06] , 322 s.

2.4.  På eget förlag. Stockholm, 1821. [06] , 322 s.

2.5. Fullständig kokbok, innehållande anvisn. till icke mindre än 378 rätter, samt dessutom ett bihang…  [5:e titeluppl.] Stockholm, 1851

3.1 Anwisning till tarfwelig matredning. Jemte beskrifning om bärs och frukters syltning; grönsakers och rötters förwaringssätt; kötts och fisks saltning och förwarande; om brödbakning, smörs tillredning och ostgöring; om ättickor, bränwiner : och bärwatten, m.m. Af C. Weltzin. Stockholm, tryckt hos Henrik A. Nordström, 1805. På eget förlag. Stockholm, 1805.  [06] , 204 s., s. 199-204.

3.2. Stockholm, 1818. [06] , II, 210 s.

3.3.  Anwisning till enkel och huslig matredning. Jemte beskrifning om bärs och frukters syltning, grönsakers och rötters förwaringssätt, saltning och förwarande af rött och vitt, om brödbakning, tillredning af smör och ost, om ättikor, brännvin och bärvatten, m. m. / C[arolina], W[eltzin] Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1851  210 s

4.1 Afhandling om sättet att brygga dricka, öl och porter, med åtskilliga förbättringar i brygghuset och bryggkärlen, samt underrättelse om walet af godt malt och god humle. Af E. Hughes. Öfwers. från engelska originalets 4:de uplaga af : C. Weltzin. Stockholm, tryckt hos Henrik A. Nordström, 1805. På eget förlag. Stockholm, 1805.  39, [1] s.

5.1 Handbok wid bränwinsbränning och destillering, innehållande tillika underwisning om ättikebrygd samt åtskilliga sommar-dryckers tillredande, lämpad i synnerhet till enskilta hushåll. Öfwersättning ur flera arbeten af C. Weltzin./(C.G. : Weinlig.) Stockholm, 1808. Tryckt hos Henrik And. Nordström. På eget förlag. Stockholm, 1808. [04] , 132 s. =(s. 128-32 opag., 128 annons)=.

5.2.  2. tillökta upplagan./(C.G. Weinlig.) Stockholm, 1818. Tryckt hos direct. Henrik And. Nordström. På eget förlag., 1818. [04] , 132 s. =(s. 129-32 opag.)=.

6.1 Daglig hjelpreda i köket: eller Anwisning till en tarflig matredning för hwarje dag i året. Öfwersättning med förändringar af C. Weltzin. Stockholm, tryckt hos A.J. Nordström. =1-6. 1808=. Första – Sjette månaden April – September. 1808.  [08],106s + [06],107-208s + [06]209-316s +[06],112s + [06], 113-212+ [06]s 213-322s. häfte 1-3 med tryckt häftesomslag.

Linnström svenskt boklexikon 1830-65:

Veltzin, Karolina, (född Rutström, enka efter sekreteraren och ombudsmannen vid assistanskontoret i Stockholm, assessor K. P. Veltzin; f. 1754, d. 1812).

[———-], Anvisning   till   enkel   och  huslig matredning.    Jemte beskrifning om bärs och frukters syltning, grönsakers och rötters förvaringssätt, Saltning och förvarande af kött och tisk, om brödbakning, tillredning af smör och ost, om attikor, bränvin och bärvattcn, m. m. [Ny titel uppl.]. Sthm, Bn
(endast titelbladet; sjelfva boken tr. hos H.A.Nm). 51. 8:0. (4, 210 s.)……. — 75. (Brudin, J. L.).

1 och å uppl., med förf:s namn i titeln, Sthm 1803, 18.

[Veltzin, Karolina], Anvisning till potäters mångfaldiga begagnande, eller 81 olika sätt att använda potatis till mjöl, gryn, bröd, bränvin, puder, stärkelse, surdeg, ost, smör, tvål, ljus, och en mängd rncr och mindre tarfiiga rätter.’ 4 [titel-]uppl. Sthm, Bn (endast titelbladet; sjelfva boken tr. hos H.A. Nm). 51. 8:0. (48 s.)•_ 37. (Brudin, J. L.).

1—3 uppl , med förf:s namn i titeln, Sthm 1802, 06, 19.

[—__—], Fullständig kokbok, innehållande anvisningar till icke mindre än 378 olika rätter, samt dessutom ett bihang med 96 olika föreskrifter till beredning af diverse slags gryn, attikor, bränvincr, smör och ost, m. m., samt ljusstöpning, brygd, insaltning och förvaring af kött och fisk, samt andra i ett väl ordnadt hushåll förekommande uppgifter för en omtänksam husmoder.
[Ny ti^eluppl.]. Sthm, Bn (endast titelbladet; sjelfva boken tr. hos H.A. Nm). 51. 8:0.  (322, 2 s.)  l —   (Brudin, J. L.).

1, 2   och  4  uppl.,   med förf:s namn utsatt, Sthm 1804, Oö, 21; om 3 uppl. saknas uppgift.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *