Salé, Romble, 1600-t.

Then frantzöske-kocken och pasteybakaren, lärandes huru allehanda slags maath, rätter, pasteyer, tårtor, smörbakelser, kokas och tillagas skola. Sampt en kort handlingh huru Kiök gårdz Rötter och Örter Frucht och Wälluchtandes Wäxter omsättas och hantheras skole. / Nu nyligen på thet swenska språket vthgångit, igenom Romble Sale. Medh Hans Kongl. May:sts i Swerige synnerligh Nåda och Privilegio på 10 åhrs tijdh intet att efftertrycka. Vppå hans egen bekostnadt.

1.1  Stockholm, tryckt hoos Ignatius Meurer, kongl. booktyckare åhr 1664. (16) 1-224 s. ;8:o.  DuR 7. sp. 0817:03 Collijn

1.2  Med en ny tillökning aff den swenska kocken … : vplagt aff Thomas Anderson Bergman, och fins hoos honom til kiöps i Stockholm på Drottninggatan. Strengnäs,1684. Zacharias Asp.  (4) 1-397 (eg: 297) (13) s. ;8:o. DuR 7. sp. 0818:01 Collijn

1.3  Faks.-utg. Västerås :Samtid,2000 ; (Uppsala :Nina tr.) [16], 224 s. ;15 cm ISBN:91-973682-1-0

Romble Salé var köksmästare hos riksrådet, Friherre Gustaf Soop.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *