Risingh, Johan. ca 1617-1672

Een land-book, eller några vpsatter til wårt käre fädernes-landz nytta och förkofring wälmeente om land=bruuk och land=lefwerne / sammanhemptade och tilhoopasatte aff Iohan Risingh…  

1.1  Wästeråhs, tryckt aff Boethio Hagen, cons. & gymn. booktr. Anno 1671.1671 [8], 9-94, [2] s. :4:o.  DuR 8, 0772:06 Collijn, Hebbe, I:7,

Hofberg: Svensk biografiskt handlexikon 1906:

Rising, Johan, ämbetsman, nationalekonomisk författare. Född i Risinge prästgård af Östergötland antagligen 1617. Föräldrar: kyrkoherden Claudius Bothvidi och Kristina Larsdotter.

Student i Uppsala 1635, var R. som lärare för grefve Klas Tott 1646–48 denne följaktig å en utländsk resa till England, Holland och  Frankrike. Efter en ny af M. G. de la Gardie bekostad färd anställdes han 1651 som sekreterare  i det nybildade kommerskollegium och förlänades 1653 adlig värdighet, med bibehållande af sitt  gamla namn. Utnämnd till kommissarie och assistensråd vid guvernementet i kolonien Nya Sverige, afseglade R. dit 1654 som ledare för en expedition  af 350 svenska utvandrare. Risings mission afsåg  att åter närmare fastknyta kolonien med moderlandet, särskildt genom bättre handelsförbindelser.  Det afsedda ändamålet förfelades emellertid.  Redan 1655 gjorde sig nämligen det holländska västindiska kompaniet till herre öfver kolonien och R. återvände 1656 till hemlandet, då han afgaf en berättelse om sin expedition och en Utförlig beskrifning af Nova Svecia. 1657 förordnad till öfverinspektör för gräns- och sjötullarna i Pommern och Pomerellen, befordrades han 1665 till assessor i Sjörätten och synes hafva tillbragt återstående delen af sin lefnad som ämbetsman i Sveriges tyska besittningar.

R. har förnämligast fäst uppmärksamhet vid sitt namn som nationalekonomisk författare. Redan på Kristinas tid hade han på hennes uppdrag börjat författa en vidlyftig uppsats om handeln och de svenska näringarna, som han likväl aldrig fick färdig. Ett utdrag af densamma utgafs dock 1669, på bekostnad af M. G. de la Gardie, under titel Uthogh om kiöphandelen eller commercierne med thess bestånd, nytta och vesentelige deelar, i hvilket han i fråga om handels och näringsfrihetens nytta visar en klarare syn än flertalet af sina samtida. 1671 utkom ock äfven af hans hand en vägledning i praktisk landthushållning, Een landbook, som är af intresse för det svenska landtbrukets historia.

Död d. 28 jan. 1672. Jfr Ellen Fries’ uppsats om R. i  »Historisk tidskrift» 1896.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *