Laurentius Petri 1499-1573

1.1. Emoot dryckenskap. Stockholm 1557. 44 bl. 8:0.  tryckt i Stockholm aff Amund laurentsson Anno MDLVII.

1.2.  Emoot dryckenskap. Några wigtiga orsaker, hwarföre alla menniskior sigh wachta skola för dryckenskap. Item. Några insagor, som drinckare plägha förebära och swar ther vppå. / Aff tydzkon vthsatt. På swensko. L. Vp. [2. uppl.] Tryckt j Stocholm aff Amund Laurentzson. Anno MDLX. 1560.  [44] bl.

Laurentius Petri 1499-1573 (författare)
Alternativt namn: Laurentius Petri, Nericius 1499-1573
Alternativt namn: Lars Petersson, 1499-1573
Alternativt namn: Petersson, Lars, 1499-1573
Alternativt namn: Petri, Laurentius, 1499-1573
Laurentsson (tryckare, medarbetare)

Denna Tyska skrift översattes även av P.S.L.  = Petrus Simonis Löfgren. 

1.3. Swalg- och dryckenskaps-diefwul, : eller en christeligh och ganska nyttigh tractat emoot dryckenskap, medh widhängd historisk sanfärdig berättelse, om ett förskräckeligit sände-breff, som the onde andar, ifrån helfwetit skickat hafwa, och hwad mehra ther til lyder, / på tydsko författat aff Mattheo Friderico … ; men nu på wårt swenske tungomål affsatt, … aff P. S. L[öfgren]. Linköping, 1658.  A12-D12. 12:0

Friederich, Mattheus, 1510 – 1559. (författare) http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Friderich,_Mattheus

Löfgren, Petrus Simonius, 1623-1691 (översättare)

Kempe (tryckare)

Henrik Schück har uppdagat att originalet till denna skrift, ”Sauffteufel” även är originalet till L Petris översättning ”emoot dryckenskap”.

Originalets titel: ”wider den Sauffteufel, etliche wichtige vraachen, warumb alle Menschen sich für dem fen Sünde, vnd im Gottes Wort verboten sey, Item etliche Matthiam Friderich von Görlitz. MDLII  (även en utgåva 1540 enligt DNB.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *