Brelin, Nils, 1697-1753

En bakugn, af koppar-plåtar, hwaruti med ständig låg-eld, bröd bakas eller gräddas, på sand. För hans kongl. maj:t i underdånighet upwist d. 14. martii, 1749. tå prof giordes med et lisspund mjöl, hwaraf bröd inom en timas tid blef uti : ugnen gräddat. Til allmän nytta upfunnen, af Nicol. Brelin … Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet. Stockholm,1749 (kungl.tryckeriet)  [08] s.; [1] pl. ;4:o.

Nordisk familjebok skriver:

Brelin, Nils, präst och vetenskapsman, f. 1697 i Grums socken i Värmland, tjänstgjorde någon tid som notarie vid rådhusrätten i Karlstad, begaf sig år 1720 på resor och blef därunder med våld tvungen att taga värfning i ett preussiskt garnisonsregemente 1;
Efter en tid lyckades han fly och vandrade sedan genom flera länder i Europa, hvarunder han  uppehöll sig med att förfärdiga musikinstrument. 1721 led han skeppsbrott vid Fyn och gjorde då det löftet att blifva präst, om han räddades ur den hotande
faran. Till följd af detta löfte började han vid återkomsten till fäderneslandet s. å. åter egna sig åt akademiska studier och blef, sedan han tagit filosofiska graden och prästexamen, 1727 utnämnd till lärare vid skolan i Karlstad och 1732 till konsistorienotarie därstädes. I anledning af oenighet med Karlstads domkapitel rörande en befordringsfråga lämnade han 1736 sistnämnda befattning och begaf sig åter på resor. Vid sin återkomst till Sverige, 1739, invaldes han i Vetenskapsakademien och fick s. å. Bolstads pastorat i Karlstads stift. 1749 blef han teologie licentiat i Wittenberg, där han redan under sin förra resa idkat teologiska studier, och
1750 svensk teologie doktor. Död 1753. B. var utrustad med ypperliga mekaniska anlag, sysslade t. ex. med att konstruera bränslebesparande kakelugnar, förbättrade bakugnar, väder- och handkvarnar samt var mycket skicklig som musikalisk instrumentmakare. En stor del af hans rön och uppfinningar äro beskrifna i Vetenskapsakademiens handlingar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *