Bruno, George Fredrik 1699-1766

Bruno, Georg Fredrik, 1699-1766

1.1. Den kloka och husaktiga gumman, hwilken, igenom egen och andras förfarenhet, uptäcker hwarjehanda nyttiga och nödiga hus-curer, så wäl för människor som kreatur, jämte hwad eljest nödwändigt och nyttigt pröfwas at weta, uti et hushåll, : så i städerna, som på landet. =Anon.= Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kåstnad, 1762. Stockholm, 1762. [04] , 272 s. =(s. 247-72 opag.).=

1.2.Den kloka och husaktiga gumman, hwilken, igenom egen och andras förfarenhet, uptäcker hwarjehanda nyttiga och nödiga hus-curer, så wäl för människor, som kreatur, jämte hwad eljest nödwändigt och nyttigt pröfwas at weta, uti et hushåll, så i städerna, som på landet. =Anon.= Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kostnad, 1767. Stockholm, 1767.  [04] , 272 s. =(s. 247-72 opag.).=

1.3. stockholm 1774. enligt DuR.

1.4.Den kloka och husaktiga gumman, hwilken igenom egen och andras förfarenhet uptäcker hwarjehanda nyttiga och nödiga hus-curer, så wäl för människor som kreatur, jämte hwad eljest nödwändigt och nyttigt pröfwas at weta uti et hushåll, så i städerne som på landet. Tredje uplagan.  Stockholm, tryckt i framl. direct. Salvii tryckeri, 1775. 1775 [02], 270 s. (s. 247-70 opag.)

1.5.Den kloka och husaktiga gumman, hwilken igenom egen och andras förfarenhet uptäcker hwarjehanda nyttiga och nödiga hus-curer, så wäl för människor som kreatur, jämte hwad eljest nödwändigt och nyttigt pröfwas at weta uti et hushåll, : så i städerne som på landet. Fjerde uplagan. =Anon.= Stockholm, tryckt uti Langiska tryckeriet, år 1793.Stockholm, 1793[02] , 270 s. =(s. 247-70 opag.).=

1.6.Den kloka och husaktiga gumman, hwilken igenom egen och andras förfarenhet uptäcker hwarjehanda nyttiga och nödiga hus-curer, så wäl för människor som kreatur, jämte hwad eljest nödwändigt och nyttigt pröfwas at weta uti et hushåll, : så i städerne som på landet. Femte uplagan. =Anon.= Med kongl. maj:ts allernådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos Joh. Pehr Lindh, 1806. 5. uppl. Stockholm, 1806 [02] , 270 s. =(s. 247-70 opag.).=

1.7.Den kloka och husaktiga gumman, hwilken igenom egen och andras förfarenhet uptäcker hwarjehanda nyttiga och nödiga hus-curer, så wäl för människor som kreatur, jämte hwad eljest nödwändigt och nyttigt pröfwas at weta uti et hushåll, : så i städerne som på landet. Sjette uplagan. =Anon.= Med kongl. maj:ts allernådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos Joh. Pehr Lindh, 1816. Stockholm, 1816 [02] , 270 s. =(s. 247-70 opag.).=

1.8.Den kloka och husaktiga gumman, hwilken igenom egen och andras förfarenhet upptäcker hwarjehanda nyttiga och nödiga hus-curer, så wäl för menniskor som kreatur, jemte hwad eljest nödwändigt och nyttigt pröfwas att weta uti ett hushåll, så i städerne som på landet 7. uppl. Örebro, 1837. [2], 153, [6] s.

1.9. Den kloka och husaktiga gumman, hwilken igenom egen och andras förfarenhet upptäcker hwarjehanda nyttiga och nödiga hus-curer, såwäl för menniskor, som kreatur, jemte hwad eljest nödwändigt och nyttigt pröfwas att weta uti ett hushåll, så i städerne som på landet. Stockholm, 1858. 149, [10] s.

Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, I:1732. DuR

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *