Beskrifning om thet wid kongl. amiralitetet nu brukelige bakningssätt,

 

Beskrifning om thet wid kongl. amiralitetet nu brukelige bakningssätt, efter författadt reglemente, som grundar sig på the af herr general majoren och commendeuren af kongl. Swerds orden, von Lantingshausen anstälte nyttige rön och försök, samt hwad  erfarenheten sedermera bestyrkt; warandes samma reglemente af hans kongl. maj:t under then 6 september 1751 til alla delar i nåder gilladt, samt til underdånigt följe theraf, utaf thess och riksens Amiralitets collegio then 13 februarii 1752 utfärdat. [=rubrik]. (Karlskrona, 1755). 4:o. (22,2 blanka) s.
Blomqvist s. 14. ”18:vo, uti Amiralitets-bageriet tilwärkas twenne sorter bröd, neml. 1:o, miukt bröd eller ankarstockar, à 4 marker stycket, som til dagelig consumtion i land til wakt- och arbets-manskapet upgår, och 2:o, tort bröd, dock intet skorpebröd, som på flere sätt är mindre fördelaktigt för kronan, utan succarie-bröd […]; och på thet et sådant förråd altid må kunna wid makt hållas, utdelas thet äldsta brödet dels til arbetsfolket i land, dels ock til lastdragarefarten, i hvars ställe åter nytt bröd tilwärkas.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *