Underrättelse om succarie bröds bakning, 1755

Underrättelse om succarie bröds bakning, i enlighet med det af kongl. maj:t den 6 september 1751 stadfästade bageri regemente för amiralitetet i Carlskrona. [Stockholm?],[ca 1755]  [2] s. ;4:o .

Kommentar om skorpornas historia:

Kart XII:s förordning om brödet

Til åtskillige Herrar Commenderande wid Arméen, angående Succarie-Bröds bakningen til Magazinerne. Lund den 26 Februarii 1717. 

Carl &c. Wår synnerliga ynnest &c. Såsom Wår nådige wilje är, at intet annat bröd skal vara, än Succarie-Bröd, hwilket är skurit i små tärningar, och innan det torkas är twå tredjedels Tum i cubic; Altså sände Wi Eder härmed en underrättelse tilhanda, huru detta bröd rätt skal bakas, tårkas med nådig befallning, at I förfoge den anstalt, at det ej annat bröd för Fält-Magazinerne bliwer bakat, och at bakningen med flit blifwer fortsatt; börandes af hwar Tunna Qwarntorr Råg lefwereras 8 Lispund 6 och en half mark Succarie-Bröd, sedan Tullkappan är afdragen; men de öfrige omkostningarne wid bakningen komma särskilt at betalas. Hwarmed &c. Datum ut supra.

C A R O L U S.
 
Underrättelse, huru Succarie-Bröd rätt skal bakas och tårkas.

  1.. Degen dertil blifwer wäl knådad, och 2:o syres uti et warmt rum i 16 timar, på det han så mycket bättre kunna upgäsa, och måste han för all ting wäl surna, men intet salt lägges deruti, emedan Brödet deraf fuktas och slår sig. Sedan arbetas degen wäl igenom med mjöl, och slås derefter up i bröd, hwilket
  2.. Bakas uti aflånga, runda eller fyrkantiga Limpor, som kunna wäga 10 à 12 marker och äro En och en half hand höga; Och sedan Brödet är wäl igenom bakat, så står det och kallnar åtminstone i 4, 6 eller 8 dagar, då det så mycket bättre låter skära sig och intet falla i smulor. 
  3.. Och när det således blifwit kallt och fast, så skäres det sönder först i skifwor och sedan i små tärningar , så stora, som 2 tredjedels tum i cubic, warandes at iakttaga, det alla tärningar blifwa lika store, så at de tillika kunna wäl igenomtårkas.
  4.. Torkningen sker uti en lagom warm ugn, så at brödet intet brännes eller kraften afgår, och måste det under torkningen esomoftast och wäl omröras, och sedan det således blifwit färdigt, så lägges det uti et torrt rum.
 

Detta innebär i receptet att med ca 150 liter kvarntorr råg ska man få ca 70 kg Succariebröd, i form av tärningskuber med sidlängden 1,65 cm. Brödet bakas i form av avlånga limpor med höjden ca 14 cm och med vikten 3,4 – 4 kg.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *