Beskrifning huru Smålands ost , 1743

Beskrifning huru Smålands ost göres til Kongl.Vetenskaps Academien ingifven af A.H.W. 1743.  L IBRIS-ID:2560387

i: K.Sv.vetenskapsakad:s handl.Vol.4 (1743)

Kongl. Academiens åstundan, at från Provincerne få underrättlser, om sätten och handlagen vid Ostgörningen, hafver föranlåtit mig, at under mit vistande uti Småland, efterfråga om Smålands Osten göres på annat sätt, än på andre orter uti riket, efter den gemenligen plägar hållas uti mera värde. Jag hafver därföre anmodat åtskillige därnedre,( hvilka på den orten mäst varit berömda, för konsten at göra god Ost) om utförlige berättelser, huru Smålands stora Ostar göras. Alla deras beskrifningar hafva så öfverenskommit, at icke den minsta skilnad är emellan dem funnen. Jag tager mig nu den äran at Kongl. Acadmien öfverskicka berörde beskrifning, med önskan, at Kongl. Academien benägit måtte den emottaga.
Man tager så mycken söt miölk, somman hafva Osten stor til, och låter den uti en stor kittel värmas något mer än lium, då tages löpet utur skinnet, i hvilket det ligger, lägges uti et rent kläde och kramas uti miölken, medan hon ännu står på elden, dock straxt därpå lyftes kittelen af. Hafver man små söta och färska pläckostar, så rifvas de rätt små, ock läggas uti en annan kittel, den man med annan söt miölck påsatt at värmas.När nu miölcken uti den stora kittelen är väl löppen, röres den omkring, öses uti en korg och kramas däruti väl vid botten ock bräddarna; Men mit uti läggas de sönderrefne små pläck-ostar; dock måtte man noga i akttaga,at intet af dem kommer på bräddarne; man kan äfven taga utur den stora kittelen ock blanda med plåckerne. sedan nu plåckorne äro lagda mit uti Osten, lägges låck åfvan uppå af den söta lupne miölcken. När han på detta sättet är väl tillagad, krystes ock vändes han väl, at ingen vasla är inuti qvar, hvilken förorsakar möget ock ohyra. Osten sättes sedan uti et kalt rum där ingen Sol sliner på honom, ty annars spricker han sönder. han vändes afton ock morgon, 3:ne dygn saltas han rätt vät med godt fint salt, ock bestrykes äfven altid med ren salt lake, då han intet blifver slemmig. Är Osten stor, så vändes han en eller 2:ne veckor uti fin korg, men lägges sedan på ett jämt bord ock vändes morgon ock afton, til dess han blifver geno stadig.

De öfver hela Småland mäst brukelige Ysten, äro orsaken, at man där ifrån stundom ser, så ansenliga ostar. Hvar Bonde gör därsammanskott af miölk åt alle fine Sokne-Präster, åt Crono-Fogden, Häradsskrfvaren, Mantals-Commissarien, ja åt Länsmannen ock Klåckaren. Men en del Privat-personer, bruka et annat sätt, at få miölk til fin Ostgörning, i det de anmoda sine Grannar om hielp af miölk, hvartil folcket i orten jemväl finna sig benägna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *