Fischerström, Johan, 1735-1796

del 1. Nya swenska economiska dictionnairen. Eller Försök til et almänt och fullständigt [2:] fullståndigt [!] lexicon, i swenska hushållningen och naturläran. 1-4. 1779-92. [Del 1], Första delen. Stockholm 1779. Tryckt hos Carl Stolpe. xvi, 804 s. (s. 774-804 opag.); x pl., [2] inklistr. vinj.  Stockholm, 1779

del 2. Nya swenska economiska dictionnairen. Eller Försök til et almänt och fullständigt [2:] fullståndigt [!] lexicon, i swenska hushållningen och naturläran. =1-4. 1779-92.=. [Del 2], Andra delen. Stockholm 1780. Tryckt hos Carl Stolpe. 532 s. =(s. 505-32 opag.)=; xi pl., [1] inklistr. vinj.

del 3. Nya swenska economiska dictionnairen. Eller Försök til et almänt och fullständigt [2:] fullståndigt [!] lexicon, i swenska hushållningen och naturläran. 1-4. 1779-92.. [Del 3], Tredje delen. Stockholm 1781. Tryckt i Kumblinska tryckeriet. 518 s. (s. 516-18 opag.); iii pl.

del 4. Nya swenska economiska dictionnairen. Eller Försök til et almänt och fullständigt [2:] fullståndigt [!] lexicon, i swenska hushållningen och naturläran. =1-4. 1779-92.=. [Del 4], Fjerde delen. Stockholm, 1792. Tryckt hos Joh. Christoph. Holmberg. (Stockholm, tryckt hos Peter Sohm, 1806.) 512 s. =(s. 494-512 opag.)=; [3] inklistr. vinj.

1.2. Bihang till de åren 1779, 1780 och 1781, af trycket utgifne första, andra och tredje delarne af Nya swenska economiska dictionären. Hwilket bihang, enligt kongl. maj:ts nådigste förordnande, uptager de nu för tiden gällande författningar, : som uti dictionären icke äro uptagne rörande uti samma delar efter alphabetisk ordning afhandlade ämnen. Stockholm, tryckt hos Johan Christopher Holmberg, 1796. Stockholm, 1796.  10 s.

1.3. Stolpe, Carl, 1721?-1783  Prospectus af den Economiska dictionnaire, eller det Allmänna och fullständiga lexicon uti swenska hus- hållningen och natur-läran, hwarom uti Post-tidningen n:o 70. af innewarande år kungjordes. =(Rubr.) S. impr.=. Stockholm, 1777. 08 s.

Förläggaren J.C. Holmberg uppger i bokpuff (se libris: 30825g15), tryckt 1806, att tryckningen avstannade i och med förf;s död 1796, och att då ungefär halva arbetet kvarstod. Sohm övertog Zetterbergs tryckeri 1805

2.1.  Fruntimers port-feuillen. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, år 1781. Stockholm, 1781.  32 s.

3.1. Afhandling om swin-kreaturens rätta och fördelaktigaste skötsel; jämte bifogade underrättelser, huru de kunna födas och gödas, äfwen utom säd och drank; huru deras fläsk och skinkor böra handteras, samt all behörig förmån winnas af desze så nyttige som afwelsame djur. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Wennberg och compagnie, 1779. Stockholm, 1779.  72 s. =(s. 69-70 opag., s. 71/72 blank).=

http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Fischerstr%C3%B6m

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *