Swedish 17th century cookbooks

a short list of first ed..

Anonymous, Stockholm 1650 En lijten kockebok, hwarthinnan beskrijfwes, huruledes man allehanda spijs wäl koka och tilrätta kan …. Republished in 1962 by Per Erik Wahlund, Stockholm.

Anonymous, Stockholm 1696 Ny Alamodisk åg mycket nyttig Trenchier-Bok, …Hwar wid äg äre bifogade 135 curieuse Bord Lefwer-Rijm.

Höök, Bengt, Uppsala(?) 1695 En liten handbok i kookekonsten. 1695. K?tt, f?gel och fisk på åtskillige maner. Reprinted 1966.

Maius, Ditlevus, Stockholm 1644 Stockholmisch Kock-Gespräschs Vortrab, zwischen einer flamischen vnd niedersächsischen Köchin, … Proba der Posteiden Bäckerey durch Dietlevum Maium.

Rålamb, Åke, Stockholm 1690 Adelig öfnings Fjortonde Tom. Trådgårdz-Book och Kooke-Book.

Rålamb, Åke, Stockholm 1695 Utaf adelig öfningh. Een liten handbook som gifwer fullkomlig underrättelse huru en adelsman kan låta i sitt kök allehanda slags kiött, fugel och fisk på åtskillige maneer kokas och tillredas.

Salé, Romble Stockholm 1644 Then Frantzöske-Kocken och Pasteybakaren, Lärandes huru allehand slags Maath Rätter, Pasteyer, Tårtor, Smörbakelser, kokas och tillagas skola. Sampt en kort Handlingh, huru Kiök-gårdz Rätter och öster, Frucht och wälluchtandes Wäxter, Säes, omsättias och hantheras skole: Nu nyligen på thet Swenska Spr?ket vthgångit, igenom Romble Salé.

Sparman, Andrea Stockholm 1642 Sundhetzens Speghel, Vthi hwilken man beskodhar Sundhetzens Natur, förnämste Orsakerne til alla Siukdomar, …

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *