Potatis-wännen

Potatis-wännen; en oumbärlig hushålls-och kokbok för rik och fattig, så wäl i staden som på landet, eller potäterna i deras hundrafallt bepröfwade anwändning till de mångfaldigaste soppor, grönsaker, birätter, salater, mjölrätter, bakwerk och andra smakliga tillredelser för bordet, samt deras odling och flerfaldiga nytta för boskapsskötseln äfwensom hwarjehanda slöjder och näringar, serdeles till gröt, gryn, bröd, smör, ost, dricka, win, kaffe, såpa och twål, ljus och andra menskliga behof / efter mångårig egen erfarenhet utgifwen af En Menniskovän. Stockholm : Rylander, 1841. viii, 114 s.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *