Deckberg, Olof, 1696-1787

Klar och tydelig beskrifning, huru et hälsosamt win i Swerige lätt kan tilwärckas, och på första åhret blifwa så ömnigt til fångs, at thet så wäl uti fattigaste koijor, som rikaste hus skal kunna tilwärckas, nyttias och drickas; och kommer hädanefter til at bära namn af swenskt win. Efter 9 åhrs försök genom trycket utgifwen af Olaus Deckberg … Stockholm, tryckt uti det Wildiska tryckeriet. 1755. Stockholm,1755  (Wilde)  48 s. =(s. 47/48 blank).= ;8:o.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *