Carleson, Carl, 1703-1761

1.1. Hushålls-lexicon, hwaruti det förnämsta, som angår jordens behöriga skjötande, efter alphabetisk ordning, är sammanletat af Carl Carleson … Stockholm, tryckt uti Wildiska tryckeriet 1756.  1 uppl. Stockholm, 1756. [02] , 229 s., s. 226-876.

1.2.  Hushåls-lexicon, hwaruti det förnämsta, som angår jordens behöriga skjötande, efter alphabetisk ordning, är sammanletat, af Carl Carleson … Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio, å nyo uplagd i Nyköping, 1769. Tryckt af E. Hasselrot. Nyköping, 1769. [02] , 878 s.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Carleson

2.1 Åminnelse-tal öfver kongl. majestets tro-man, stats secreteraren … Carl Carleson, hållet för kongl. vetenskaps academien den 8 dec. 1762. Af Pehr Wargentin … Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1763. Stockholm, 1763. 24 s.  Wargentin, Pehr Wilhelm, 1717-1783 (författare) .

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *