Eisen, Johann Georg, 1717-1779

1.1.Konst at torka och inpacka alla slags grönsaker och rotfrukter, hwarigenom anwisning gifwes til et nytt närings-medel. Af J.G. Eisen … Öfwersättning efter den nyaste förbättrade uplagan. Stockholm, tryckt i Kumblinska tryckeriet, 1799. Stockholm, 1799. [02] , 48 s.

1.2.  andra upplagan. Stockholm, 1802.  [02] , 48 s.

Ström, L. (översättare, medarbetare)

översättning av:

Die Kunst alle Küchenkräuter und Wurzeln zu trocknen, und in Kartuse zu verpacken; um dadurch ein neues Nachrungsmittel anzuzeigen [von J.G. Eisen von Schwarzenberg]. Schloss Oberpahlen, 1772

alt namn:  Eisen von Schwartzenberg, Johann Georg

Företal, ”Denna underrättelse, som först utgafs på tyska, och sedan i rysk öfwersättning infördes i Petersburgska Oeconomiska Sällskapets Handlingar, har billigtvis ådragit sig den största upmärksamhet, så af allmänheten i de länder, der den blifwit bekant, som af flera krönta hufwuden. Den har på tyska språket flera gånger blifwit uplaggd. Aflidna Kejsarinnan i Ryssland, och Konungen i Polen hafwa i nådiga skrifwelser gifwit Författaren sit höga bifall tilkänna. Konungen i Preussen lät undersöka den här upgifna konsten, och begåfwade upgifwaren med en guldmedaille. Grefwe von Lippe-Bückeburg lät til Herr Eisens ära slå en skådepenning i guld och silfwer, at förtiga andra bewis på det stora bifall, hwarmed denna underrättelse snart sagdt öfwer allt blifwit emottagen.”.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *