Oeconomia eller hushålds-book 1730

 Oeconomia eller hushålds-book, sampteliga thet ährbara qwinnokiönet til hielp och anledning, wid hwarjehanda förefallande hushålds-syszlor, så wäl wid rätters tilredande, insyltande och bakwärk, som eljest många andra huus-hålds nyttiga :b förrättningar. Jemwäl några slags watns brännande och wijns giörande, alt igenom många förnäma fruntimmers och hederwärda matroners prof och förfarande med flijt samlat. Äfwen någre nödwändige huus-mediciner, sampt wid slutet underrättelse : om humble-gårdars rätta skiötzel, med hwad mehra som ett bifogadt register til nöije upwijsar.

1.0  Prospekt utg 18 aug 1729 :  Oeconomia eller hushålds-bok, til samteliga thet ährbara qwinokiönet. =(Rubr.) S. impr.=. Stockholm, 1729. [02] s. KB

1.1 Upplaga 1730: Oeconomia eller hushålds-book, sampteliga thet ährbara qwinnokiönet til hielp och anledning, wid hwarjehanda förefallande hushålds-syszlor, så wäl wid rätters tilredande, insyltande och bakwärk, som eljest många andra huus-hålds nyttiga :b förrättningar. Jemwäl några slags watns brännande och wijns giörande, alt igenom många förnäma fruntimmers och hederwärda matroners prof och förfarande med flijt samlat. Äfwen någre nödwändige huus-mediciner, sampt wid slutet underrättelse : om humble-gårdars rätta skiötzel, med hwad mehra som ett bifogadt register til nöije upwijsar. Stockholm, tryckt hos sal. Andr. Biörkmans enckia, åhr 1730.,c 1730.  [02] , 288 s. =(s. 281-88 opag.)=. ;c 8:o. KB

1.2 Upplaga 1739: 2.a upplagan, Stockholm. Enl Vilgon, DuR 18. Ej i KB.

1.3 Upplaga 1744. 3:e upplagan. Oeconomie eller Hushålds-book, thet ähr-bara qwinno-kiönet til hielp och anledning, wid hwarjehanda förefallande hushålds-syszlor, så wäl wid rätters tilredande, som eljest många andra nyttiga förrättningar med allehanda färgande. Tryckt åhr 1744. 24 s. 8:o. KB. DuR 18 (förkortad upplaga).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *