Sparman Andreas (adlad Palmcron) 1609-1658

Sundhetzens speghel, vthi hwilken man beskodhar sundhetzens natur, förnämste orsakerne til alla siukdomar … / på wårt tungomål stält och i liuset gifwin aff Andrea Sparman

1.1  Stockholm, Ignatius Meurer, 1642.     (67) 4-407 (1) s. ;  [S. 243 ny tit.:] Sundhetzens speghels andra deel, …   andra bokens tre första kapitel handlar om mat och matlagning.  mitt exemplar innehåller 64,408s. inget kopparstick.

i vissa exemplar finns ett kopparstucket titelblad.   Collijn: sp. 0685:05,  DuR 2.  Waller 7078

1.2  nu ånyo … uplagd aff Nathanael Goldenau. Stockholm, tryckt aff Joh. G. Eberdt, 1686, [35], 4-376 s. ; 24:o,   [S. 243 ny tit.:] Sundhetzens speghels andra deel, …  Collijn: sp. 0686:01,  DuR 2.

Andreæ Nicolai Sparmans, som, sedan han adlades, blef kallad Palmchron,

Hofberg; Svenskt biografiskt lexikon 1906:

Palmcron, Andreas Nicolai, läkare. Född i  Sparrsätra socken i Uppland 1609. Föräldrar: kyrkoherden därstädes Nicolaus Olai d. 1629 och Susanna Andersdotter.

Sedan sonen blifvit inskrifven till student i Uppsala 1625, begaf han sig till kyrkoherden Magnus Ljusbeckius i Fernebo af Gestrikland, som vid den tiden vunnit rykte för sin medicinska skicklighet, och begagnade hans undervisning ett år. Återkommen till Uppsala, disputerade han
1629, då han på sin disputation kallade sig Schomerus, hvilket namn han sedan utbytte mot Sparrman, efter sin födelsebygd. I Stockholm,
där han i början af 1630 började sin praktik såsom läkare, kom han snart så i ropet, att staden lämnade honom ett stipendium till företagande
af en utrikes resa, hvarunder han promoverades till medicine doktor i Leyden 1637.
Återkommen till Sverige, utnämndes han 1641 till drottning Kristinas läkare, adlades 1647 med namnet Palmcron, antogs af Stockholms kommun till stadsfysikus 1652 och kallades två år senare af Carl X till hans lifmedikus. Död i Stockholm den 30 nov. 1658.

Hans tryckta arbeten handla endast om medicinska ämnen. Men att han äfven hade grundlig insikt i andra vetenskaper, synes af hans efterlämnade handskrifter, hvilka sysselsätta sig med etik, politik och ekonomi samt till och med innehålla ett försök att
versifiera Davids psaltare.

P. var tvenne gånger gift 1: med Helena Isaksdotter, 2: 1642 , med Susanna Lilliecrona.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *